-------------------------------------------------------------
Ulvenhout, 20 oktober 2021


Beste mensen,

Ik ben weer een beetje hersteld, moeizaam maar toch..
Het was en is weer knokken....

Ik wacht (niet met spanning, maar met nieuwsgierigheid) de aangifte van DHL af (?!) en de civielrechtelijke actie !! Daarmee hebben ze al meermaals gedreigd. Jan van Boxsel
15 mei1950


zo slecht is DHL

https://nl.trustpilot.com/review/www.dhl.nl

zo slecht is DHL
---------------------------------------------------------------------------

Mensen met soortgelijke ervaringen met DHL kunnen mij e-mailen 

Enkelen hebben dat al gedaan. Uit Belgie en van 3 Nederlanders in Duitsland
Leuk hoor...


E-mail : hebtudatook@outlook.com

P.S. Ik had door wederom ernstige medische ellende even dit verhaal offline gehaald.

http://www.hebtudatook.nl/hudo/h/730/0/3192/Hart-gezocht-in-families-nl/Medische-belevenissen-van-Jan--1-

P.S. Ik heb eens gecheckt of zij telefonisch bereikbaar zijn; quod non

Nooit..DE ARROGANTE, GROTE BEK VAN DE MULTINATIONAL DHL

DHL dreigbrieven:"haal uw verhaal offline meteen; of anders ..."enz.

Het ene dreigement na het andere......


DHL maakte groot bezwaar tegen deze publicatie, kort geding enz.enz.
Hun dreigberichten post ik later in extenso in de bijlagen

========================================

- Op 07.09 schreef Dhr.Herrie Leenders  van DHL mij een uitgebreide dreigbrief; ik denk dat de man door DHL is aangenomen op zijn voornaam (?!).
De dik gedrukte tekst zijn mijn antwoorden.Herrie Leenders van DHL

Van: Herry Leenders (DPDHL NL) <Herry.Leenders@dhl.com>Verzonden: dinsdag 7 september 2021 12:59Aan: ceo.droomproducten@live.nl <ceo.droomproducten@live.nl>Onderwerp: sommatie


Geachte heer Van Boxsel,

Tot mij wendden zich de directies van DHL Parcel (Netherlands) B.V. en DHL Parcel (e-Commerce) B.V., hierna gezamenlijk te noemen “DHL Parcel”, alsmede mevrouw Wientjes, directeur Customer Service van DHL Parcel, in persoon.

Ik richt mij tot u in persoon en in uw hoedanigheid van enig bestuurder van de Stichting ESRI. 

 

???

               

Tussen u, althans de Stichting ESRI, enerzijds en DHL Parcel anderzijds is een geschil ontstaan over een openstaande factuur van DHL Parcel d.d. 4 april 2021 ad EUR 10,16, waarvan de verschuldigdheid betwist wordt vanwege een gestelde vertraging in de aflevering van een door DHL Parcel aan de buren van de geadresseerde afgeleverde zending.

Mevrouw Wientjes en haar collega’s hebben u namens DHL Parcel herhaaldelijk en met veel geduld uitgelegd dat de zending naar behoren is afgeleverd en dat betaling van de factuur op zijn plaats is. U blijft echter volhouden dat DHL Parcel geen aanspraak op betaling kan maken en heeft betaling geweigerd. Daarop heeft DHL Parcel uiteindelijk gebruik gemaakt van haar opschortingsrecht en een blokkade op het account gelegd.

 

Wij hebben destijds al boze berichten gekregen van de klant in kwestie; ze heeft dat 7 september jl.herbevestigd.

Na 3 weken(!!) is het pakje inderdaad afgeleverd, nl. op 1 mei jl. bij de buren.Iedereen noemt dat een wanprestatie.

Naar ik van mevrouw Wientjes begrepen heb, heeft u zich in verschillende e-mails en telefoongesprekken naar haar en een of meerdere collega’s van Customer Service DHL Parcel op buitengewone beledigende en ongepaste wijze uitgelaten. Nou zijn mevrouw Wientjes en haar medewerkers wel wat gewend,

 

Ik zal alle correspondentie vanaf april jl,. met haar en vice versa  publiceren.

Geen onvertogen woord mijnerzijds. Wel recht door zee, geen meel in de mond

Het gaat bij mevrouw erg om de toon, die ze nogal gauw kwetsend vindt. 

Inhoud vindt ze vervelend

 

Dat mevrouw wel wat gewend moet zijn, begrijp ik, met dit niveau van DHL-dienstverlening (?!)

Ik vind de DHL- handelwijze veel stuitender.

 

"Actions speak louder than words"

 

Ik heb uitsluitend met Mw.Wientjes gesproken

 maar u heeft duidelijk een grens overschreden door het persoonlijk maken van het geschil door een foto van mevrouw Wientjes op een website te plaatsen met de tendentieuze tekst “Wie is dit meisje als niemand kijkt...?!”, zie http://hebtudatook.nl/hudo/h/731/0/11881/Hart-gezocht-in-mensen-nl/DHL---Koude-onbetrouwbaarheid-bij-DHL-meisje, en haar als koud, onbetrouwbaar, meisje, onbeschoft en rover weg te zetten. DHL Parcel wordt een rovershol genoemd.

Gebaseerd op mijn ervaringen sinds april en daarvoor.

Uw beschuldigingen zijn ongefundeerd en mevrouw Wientjes heeft u geen toestemming gegeven haar naam, e-mails en foto te gebruiken en dat levert naast de door u gebezigde beledigingen, onrechtmatig gedrag op, waaronder wegens schending van haar privacy. Mevrouw Wientjes heeft u reeds gesommeerd een en ander te verwijderen, maar daar heeft u geen gevolg aan gegeven.

 

De beschuldigingen zijn meer dan gefundeerd; ik kwam maar niet door haar betonnen standpunt heen. Feiten tellen niet voor haar, noch voor DHL

 Ik vond het alsdan gepast, dat de wereld mag zien, hoe de medewerkers acteren, als niemand kijkt.

Dat is niet mijn hobby

U heeft geen rechtsgeldige grondslag of gerechtvaardigd belang haar foto, e-mailadres en e-mails te plaatsen. 

 

Dat zijn wij niet met u eens..!

Wij vinden zelfs, dat de samenleving moet weten, hoe DHL opereert

 

U heeft een zakelijk geschil met DHL Parcel en u speelt op de man (in dit geval vrouw) door haar foto en e-mailadres te tonen.

 

Me richten tot de rechtspersoon DHL vind ik moeilijk; ik kan me wel richten tot de natuurlijk persoon Wientjes, representant van DHL

Die in dit geval aanspreekbaar is, want verantwoordelijk.

 

"Hoge bomen"moeten wel een beetje tegenwind kunnen hebben, vind ik

 Namens mevrouw Wientjes worden u en/of de Stichting ESRI, hierbij gesommeerd uiterlijk donderdag 9 september a.s. 12:00 uur haar foto en de door u gebezigde kwalificaties te verwijderen, en verwijderd te houden, van de website of anderszins en mij uw akkoord hiermede te bevestigen.

Namens DHL Parcel zeg ik hierbij de relatie met u en de Stichting ESRI op de kortst mogelijk termijn op.

??!!??!

 

 DHL Parcel wil niets meer met u te maken hebben.

 

??????????????????

U bent te laat (wederom); besluit had ik uiteraard  al lang genomen

Een gotspe

 

Psychologisch gezien erg interessant: u ziet dit als een sanctie tegen mij ?!?!

Hahaha, u bent ook niet mijn favoriete transporteur 😈hahaha

De arrogantie van een multinational in Nederland

Het laatste geintje is, dat u een VOORUITBETAALD pakketje blokkeerde in T&T (?!?!)

Wij hebben die klant terugbetaald en u hebt het pakje nog en het geld.

Amoreel en juridisch onhoudbaar.

Indien u aan deze sommatie geen of niet tijdig gehoor geeft, zal ik mevrouw Wientjes en DHL Parcel adviseren een voorlopige voorziening (kort geding) tegen u en de Stichting ESRI te starten, waarbij een veroordeling tot het bovenstaande zal worden gevorderd, alsmede betaling van een (voorschot op de) schadevergoeding, met een verbod met dwangsom, een en ander met veroordeling tot betaling van de kosten van dit geding.

Bovendien zal een klacht tegen u en/of de Stichting ESRI worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook alle overige rechten worden voorbehouden.

Voor de door mevrouw Wientjes en DHL Parcel geleden en nog te lijden schade worden u en de Stichting ESRI hierbij aansprakelijk gesteld.

 

Hoezo schade?? Dan is het toch schade, door haarzelf veroorzaakt

Alles wat ik daar doe is "copy and paste"van haar eigen teksten. Da's alles

 

Ik lieg daar niet o.i.d.; ik vertel gewoon wie ze was tijdens onze onenigheden 

En daarmee aantonend wat DHL is, als niemand kijkt.

 

Ik heb al heel lang contacten in de wereld van de media

Ik BCC uw bericht met slechts enkele van hen

Ik heb volgende week een gesprek met een bevriende chefredacteur van een grote nationale krant over het onderwerp "de moraal van grote bedrijven".

 

 

Ik moet wederom gas terugnemen en nu drastisch. Ik ga de laatste maanden extra snel achteruit

 

http://www.hebtudatook.nl/hudo/h/730/0/3192/Hart-gezocht-in-families-nl/Medische-belevenissen-van-Jan--1-

 

o.a. door DHL

 

Meneer Leenders, ik ben nog nooit bang geweest van personen en/of instanties; ook niet als ze een burger bedreigen

"We zien wel, waar het schip strandt", is dan mijn devies.

 

De enige momenten van angst had ik in ziekenhuizen, wachtend op alweer een uitslag.

 

Ik besteedde al veel te veel slopende tijd aan u en de uwen bij DHL, het bedrijf met een o zo beschaafd  uiterlijk

 

Het kan zijn, dat ik om medische redenen even ademruimte moet nemen en mijn verhaal even offline haal

Dit is slopend; met jullie , DHL, al sinds april jl.

Dit typen alleen al is te veel inspanning; moet ik in etappes doen

 

Ik BCC voorlopig naar: 

 

 

  • 7 journalisten
  • 2 vrienden
  • 2 provinciale omroepen
  • enkele klanten
  •  
  •  

 

 

 

Alles onder het motto: "Wie zijn jullie, als niemand kijkt". 

Ik ben 71 en heb zoveel botheid nooit meegemaakt

 

 

 

Al het bovenstaande doe ik niet met plezier; zoals de meeste mensen prefereer ik harmonie.

Maar ja, soms kan het niet anders in deze boze wereld met slechte mensen.

Het zij zo...!!

 

P.S. Was ik bijna vergeten: ook als ontvangende privepersoon had / heb ik chronische problemen met uw DHL. Talloze malen kreeg ik emailbericht van uw bezorgers, dat ik niet thuis zou zijn (?!?!) en dat ze het afgegeven hadden op uw depot bij AH. Ik ben altijd thuis, kan niet anders

 

 De meest recente keer idem; echter ik stond op mijn balkon van mijn appartementje en zag de bezorger zo voorbij rijden (?!) op weg naar uw AH-depot, hier onder mijn appartement. Te lui om even in een lift / 2 hoog te stappen en het pakje af te leveren

 

Toen al gemaild met uw Mw.Wientjes.

Ik ga ook klachten verzamelen alhier en elders.

Nogmaals niet van harte, dit is killing.

 

IK BEN ALTIJD THUIS

 

 

Wij vinden u "slecht volk"

 

 

==================================================================================

 

Met Postnl.nl had ik dit ook, veel minder vaak echter. Goed en prettig opgelost; het betrof hier nog wel op enig moment medische, cruciale  post (onderdeel van apparaat voor beademing 's nachts). Ik mag nu deze directrice van Postnl.nl in voorkomende gevallen rechtstreeks  e-mailen. Duizendmaal excuses van haar, aardige  mevrouw . Ik heb toen uiteraard mijn bericht van FB verwijderd. 

Ik zal vaker  contact met haar hebben.

 

 
P.S. U bent trouwens telefonisch onbereikbaar (?!?!)

Ik wacht uw tijdige berichten af.

Met vriendelijke groet,

Herry LeendersLegal CounselDHL Global Business ServicesDHL Legal Services Benelux

 

Reactorweg 25

3542 AD Utrecht

P.O. Box 43013

3540 AA Utrecht

NederlandTelefoon +31 30 7001154

Telefax +31 30 2149091

www.dhl.nl

GOGREEN – Environmental protection with Deutsche Post DHLPlease consider the environment before printing this e-mail


- Op 23.09 schreef Mw.Carla Zuurmond van DHL mij ook een, iets kortere, dreigbrief; ik denk dat de vrouw door DHL is aangenomen op haar achternaam(?!).Deze mevrouw dreigt zelfs aangifte bij de politie te doen (?!?!?!)

- We gaan spoedig in etappes honderden mailings doen over het DHL-gedrag. Naar de media: ombudsorganisaties, websites, kranten, magazines, nieuwsbrieven.

We hebben nl. een heel groot divers adressenbestand.
Tienduizenden..........

Wij zijn niet de enigen, die zo door DHL behandeld zijn. Zo is al gebleken....

-------------------------------------------------------------------------------------


Dit is het 2e dreigement van de DHL-mensjes

Carla Zuurmond (DPDHL NL) Carla.Zuurmond@dhl.com


Do 23-9-2021 10:45
 

Geachte heer Van Boxsel,

In navolging op de eerdere email correspondentie met mijn collega, de heer Leenders, richt ik in afwezigheid van de heer Leenders me namens DHL Parcel en mevrouw Wientjes tot u in verband met onderstaande.

Helaas hebben we moeten constateren dat u wederom onrechtmatig gegevens van mevrouw Wientjes,  zoals foto, naam en e-mails op uw website heeft geplaatst, resp. laten plaatsen.

Dit is onacceptabel.

Hierbij verzoeken en voorzover noodzakelijk sommeren we u en/of de Stichting ESRI nogmaals om uiterlijk vrijdag as 24.00 uur voornoemde gegevens van mevrouw Wientjes en de door u gebezigde kwalificaties te verwijderen, en verwijderd te houden, van de website of anderszins.

Indien u geen of niet tijdig gehoor geeft aan deze sommatie, zijn we genoodzaakt de nodige vervolgstappen te nemen.

Tevens zal aangifte worden gedaan.

We vertrouwen er vooralsnog op dat het niet zover hoeft te komen.

Onder voorbehoud van alle rechten,

 

Met vriendelijke groet/kind regards,
Carla Zuurmond

Legal Counsel

 

DHL Global Business Services

Legal Services Benelux

Reactorweg 25

3542 AD  Utrecht

P.O. Box 43013

3540 AA Utrecht

 

GOGREEN – Environmental protection with Deutsche Post DHL
Please consider the environment before printing this e-mail

----------------------------------------------------------------------------------Vreemd toch; alles wat ik doe is aan u, mijn bezoekers, vragen:

Welk standpunt vindt u terecht?

DHL standpunt of het mijne....??

Eerlijker kan ik het niet doen: copy/paste van alle teksten alhier en aan u tonen
Ik verzin niks...dat zou immers wel masochistisch zijn als hartpatient.

Is ook niet nodig, dit DHL-gedrag is al onbeschoft genoeg


Er volgt meer..veel meer....


--------------------------------------------------------------

Ik zal alle correspondentie in bijlage posten; moet een ander voor mij doen
Incl.uiteraard de repeterende dreigementen van het DHL-volk (legal services) aan mijn adresWie is dit meisje als niemand kijkt...?!


Eerlijker kan ik het niet doen: copy/paste van alle teksten en aan u tonen
Ik verzin niks...dat zou immers wel masochistisch zijn als hartpatient.

Er volgt meer..       Natasja Wientjes                                        Jan van Boxsel
                                                                       auteur dezes
De handschoenen zijn uit

De onbeschoftheden hebben nu lang genoeg geduurd
DHL rovershol voor dit soort meisjes

Natasja Wientjes, Director Customer Service Benelux 
DHL Parcel (e-Commerce) B.V. Er komt hier veel meer info incl.correspondentie vanaf april 2021

Het gaat in feite of DHL erkent dat ze wanprestatie heeft geleverd door minimaal 3 weken te doen over een leverantie.
Ikzelf en anderen vinden van wel. DHL in haar arrogantie noemde dat feit nooit

We zullen hier alles posten en dan aan u vragen om uw mening

Begrijp goed, beste mensen, het gaat om een bedrag van €.10,16 en om de vraag of een arrogante multinational nooit ongelijk heeft. En zijn zin gewoon kan doordrijven. Als grote multinational de eenling kan blijven koeieneren

Nu al verneem ik daarover meer....van anderen over DHL

Wordt vervolgd...

(soms moet ik gas terug nemen wegens gezondheid

http://www.hebtudatook.nl/hudo/h/730/0/3192/Hart-gezocht-in-families-nl/Medische-belevenissen-van-Jan--1-. )

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder voorlopig onze meest recente correspondentie; later volgt meer, veel meer:

Goedemorgen meneer van Boxsel,

24.08.2021

 

Zoals aangegeven is uw account geblokkeerd.

Het gaat om een eerdere factuur met een openstaand bedrag van €10.16. U refereert hier ook aan in uw mail van 20 augustus.

Het nummer van de openstaande factuur is 5824692 met verval datum 14 mei 2021.

Hierdoor is uw account vanaf eind juni geblokkeerd.

 

Om het pakket met zendingsnummer JVGL08001006002002016176 te laten bezorgen dient u de factuur eerst te voldoen.

 

Ook voor toekomstige pakketten die via het account van uw stichting zullen worden verstuurd  geldt dat deze door ons worden geblokkeerd totdat de openstaande factuur is betaald.

 

Als laatste vraag ik u nogmaals om op een respectvolle wijze de communicatie voort te zetten.

Ik zal anders niet meer op uw e-mails reageren.

 

Met vriendelijke groet,

Natasja Wientjes, Director Customer Service Benelux 

DHL Parcel (e-Commerce) B.V.  

mijn-DHL-emailbanner_V2

 

From: ceo. droomproducten <ceo.droomproducten@live.nl>
Sent: maandag 23 augustus 2021 16:31
To: Natasja Wientjes (DHL NL)
Subject: Re: FW: We gaan voor je aan de slag (JVGL08001006002002016176)

 

uw groffe onfatsoen duurt nu al maanden
nog een keer; de onderhavige zending is betaald

dus vanuit 'n moreel ( nieuw woord voor u / ??!) en juridisch standpunt is er geen enkele reden dit pakket vast te houden, GEEN ENKELE..!!

 

IK VERZOEK U EN VOORZOVER NODIG SOMMEER IK U OM HET PAKJE VANDAAG NOG VRIJ TE GEVEN

 

P.S. Indien u niet hieraan voldoet, zijn de consequenties voor u en DHL. Vertel ik morgen

 

BCC. 

 

  • marjan smit, gedupeerde klant
  • advocaat
  • 5 magazines/websites (voorlopig)
  • 1 journalist (voorlopig)

---------------------------------------------------------------------
er volgt nog veel meer...